BÖCKER


Föreningen Borgaftons Vänner

Tre år är ingen tid, fyrtionio år är ingen ålder
(2020)

 


Borg­aft­on fi­ras den 28 juli var­je år till min­net av f.d. fi­nans­mi­nis­ter An­ders Borgs black­out på Hu­sarö i Stock­holms skär­gård. Det var en hän­delse som snabbt vift­ades bort av den när­maste kret­sen men dess in­flyt­ande på svenskt kultur­liv kan idag inte över­skattas. Tack vare Borgs black­out har Draken bli­vit en av de stark­aste sym­bol­erna för Sve­riges fau­na; Peaches hit­låt Rosa heli­kopter har flu­git upp på topp­list­orna efter fem­ton års skugg­till­varo och att ”göra en Borg” har bli­vit ett eta­ble­rat ut­tryck som har ta­gits upp av fle­ra upp­slags­verk över sven­ska ord­språk och tale­sätt.
   Men viktigast av allt är nog den hög­tid som black­outen på Hus­arö gav upp­hov till. För det var där och då, ur Borgs reso­luta pung­grepp som Borg­afton kom till värld­en. Se­dan dess har Borg­afton le­tat sig in i det sven­ska folk­hem­met och är på väg att bli en av Sve­riges mest älsk­ade familje­hög­tid­er. Det är den ohäm­ma­de livs­gläd­jens af­ton: borg­lig­he­tens eget dra­ma – en black­out in­för öppen ridå.
   För att upp­märksamma tre­års­ju­bileet av Borg­afton har den ide­ella Förening­en Borg­aftons Vän­ner sam­manställt en fest­skrift med bi­drag från ett tjugo­tal konst­närer och förfat­tare. Det är en bok som vill fånga nå­got av all den kreati­vitet som den­na hög­tid i slu­tet av juli fram­manar men som allt­för ofta för­flykt­igas med min­nes­luckor som före­vänd­ning.

”Den här boken är för­mod­ligen den viktig­aste upp­da­tering­en av svensk själv­bild sedan Jag är ny­fiken gul.”
– anders olsson
Läs mer.


---


Simon Skuteli

Den bartleboothska metoden
(2019)

 


I Den bartle­booth­ska meto­den pre­sente­ras en me­tod för att ska­pa konst uti­från målsätt­ningen att ås­tadkomma ing­en­ting. Eller för att ut­trycka det annor­lunda, ett ing­en­ting utan ing­en­ting. Här utveck­las också en tyst­nad utan tyst­nad och en pannkaka utan pannkaka.
   Den bartle­booth­ska meto­den kan lä­sas både som ett ma­nifest, som en und­ersök­ning av tyst­nad­ens ut­trycks­for­mer [!] och som ett konst­verk i teore­tisk form.

”En intetsägande bok”
– henry hedström
Läs mer.OM N/A PRESS
Noam Anton Press eller n/a Press är ett obe­roen­de bok­för­lag som ger ut böcker av bild­konst­närer som ar­betar med text eller teori som konst­när­ligt mater­ial. Vår ut­giv­ning är tänkt som en platt­form för kon­ceptu­ella ex­peri­ment och text­uella essä­er där den enskil­da pub­likation­en ofta bara är ett litet bur­språk på en konst­när­lig prak­tik som är för­ank­rad i något annat fält än litt­eratur och skri­vande. Våra ut­giv­are är inte författ­are i första hand utan snar­are bild­konst­när­er med ett starkt in­tresse för text­u­ell gestaltning.

Våra böcker finns att köpa på:

» Bokus
» Akademibokhandeln
» Aspuddens bokhandel, Stockholm
» Hedengrens bokhandel, Stockholm
» Moderna museet, Stockholm
» Rönnells antikvariat, Stockholm
» Galleri Cora Hillebrant, Göteborg
OM NOAM ANTON
Noam Anton upp­stod efter ett ovän­tat möte mellan Noam Vokaal och Anton Voyl. Att de hitt­ade va­rand­ra var ovän­tat eft­ersom de båda är för­svunna. Anton Voyl för­svann i den fran­ske för­fatt­aren Georges Perecs bok La Disparition och Noam Vokaal för­svann i Sture Pyks över­sätt­ning av samma bok till sven­ska, Försvinna. Noam Antons his­to­ria av neg­ativi­tet koncen­tre­ras i ini­tial­erna N och A vilka på ytt­er­ligare ett språk be­teck­nar det som sak­nas eller det som inte går att be­teck­na. Not Applic­able, Not Avail­able, n/a eller på ren sven­ska ”eh nej”. Det kan vara lockan­de att dra slut­sat­sen att histo­rien slu­tar där, att detta är allt vi vet om Noam Anton. För vad gör en männ­iska som har detta svarta hål till namn annat än ing­enting? Ja, varför inte ägna sig åt böcker.


KONTAKT
Har du frå­gor om vår verk­sam­het och ut­giv­ning? Vill du be­ställa en bok eller skicka in ett ma­nus? Skicka ett mail till:

info@noamantonpress.com© n/a Press 2022